Report z červnového zasedání zastupitelstva

Přestože v zastupitelském sále hučely naplno větráky posbírané ze všech kanceláří radnice, bylo některým zastupitelům a radním pořádné horko. Hlavními tématy červnového zastupitelstva totiž bezesporu bylo schválení strategického plánu obvodu a záměr prodeje pozemku vedle akvaparku. Nicméně pozornost zaslouží i některé další body. Přinášíme report, jak jsme propluli posledním zasedáním.

Schválení strategického plánu

Strategický plán jsme jako jediná politická strana měli v programu do komunálních voleb a jeho přípravu a realizaci jsme bedlivě sledovali. Strategické plánování, práci s daty a systematický rozvoj považujeme za klíčovou složku komunální správy.

Po stručném úvodu zástupce zhotovitele strategického plánu otevřela debatu ke strategickému plánu naše zastupitelka Gabriela.

„Vážené zastupitelky a zastupitelé, vážený pane starosto, ctění občané, dobrý den.

V první řadě bych chtěla ocenit, že se obvod tohoto nelehkého úkolu – zpracovat strategický plán Jihu – zhostil. Objevuje se v něm řada dobrých a moderních myšlenek.
Chtěla bych se však, než se dostaneme k samotnému obsahu dokumentu, vyjádřit k průběhu tvorby strategického plánu.

O vzniku se bavíme na zastupitelstvu už tři roky. Nejednou jste na zastupitelstvu, pane místostarosto Dohnale, říkal, že vzniknou pracovní skupiny složené ze všech zastupitelů a že budou do vzniku strategického plánu zapojeni všichni zastupitelé. To se však bohužel nestalo.

Ve výsledku strategický plán prošel jedinou komisí, – a to investiční, strategického rozvoje a výstavby. A ptám se, proč? Strategický plán se dotýká mnoha oblastí od sportu přes dopravu po školství a kulturu. Proč to nešlo alespoň přes komise zabývající se danou problematikou, když jste už nezapojili zastupitele do vzniku? Jediná interakce se zastupiteli byla v březnu na workshopu, kde jsme dostali už prakticky hotový strategický plán a hodinu na připomínkování. A tady musím podotknout, že bylo velmi smutné, jak nízká účast zastupitelů tam byla.

Další věc, které bych se chtěla dotknout, je participace občanů. Ta do dnešního dne nebyla žádná. To, jak jsem četla, bude ještě napraveno – dvěma setkáními a samostatnými webovými stránkami, za což jsem ráda. A poslední otázka, proč bylo zapojeno tak malé množství stakeholderů?“

Lakonickou odpovědí místostarosty Dohnala bylo, že zastupitelé byli zapojeni dostatečně a veřejnost rovněž.  

Na Gabrielu navázala Pavlína.

„Děkuji kolegyni za otevření debaty. Přidávám se k tomu, že je dobře, že se tvoří koncepční dokument, ostatně jsme po něm volali jako první. Nicméně i já mám připomínky. Zde nejspíš nestihneme probrat vše, více se dočtou občané na našem webu podplachtami. Z hlediska myšlenkového je nám nesympatické, že SP kopíruje programové prohlášení koalice a požadavky jednotlivých místostarostů, přitom jste sliboval, že to bude konsenzus zastupitelstva a bude mít přesah do dalšího volebního období.

Začala bych analytickou částí. Říkali jsme několikrát, že se pracuje se starými daty; analýzy, ze kterých vycházíte, jsou z roku 2016 a podobných let, málo dat je aktuálních. Dále ne všechny analýzy jsou zaměřeny na náš městský obvod. Někde není uvedeno, ze kterého roku analýza je, člověk si to musí dohledávat. Zároveň vnímáme slabou provázanost analýz se strategickými projekty. Očekávali bychom, že u projektů bude analyzováno, na jaké problémy z analýz tyto projekty reagují. Např. projekt obchvatu Krmelínské neobsahuje reakci na výstup z dopravní analýzy. Zároveň ta analytická část není vyrovnaná, velmi se zaobírá demografií, což je dobře, ale slaběji je v analýze zpracovaná např. kultura nebo podnikání.

Co se týká indikátorů, není u některých zřejmé, co se jimi myslí. Např. u Revitalizace sídlišť se uvádí počet projektů. Co se tím myslí? Podaných nebo na které se získaly peníze?

Zároveň je tam spousta chyb gramatických, stylistických, špatně vyjmenovaných institucí apod.

Čemu jsme rádi, tak tomu, že strategický plán je otevřený a živý dokument, budou se dělat akční plány, vkládáme tedy naději do toho, že v akčních plánech se více vycizelují i naše připomínky.“

Místostarosta Dohnal poznamenal, že tato slova jsou balast. Chyby jsme mohli opravit i my, počet projektů jsou ty, co jsou v běhu či plánované. K obchvatu Krmelínské dodal, že je to významný projekt, který odvede dopravu z našeho obvodu, a proto patří mezi vlajkové.

Slovo si opět vzala kolegyně Gabriela.

„Ještě jednou dobrý den. Chtěla bych se ještě vyjádřit k některým strategickým cílům. V prvním strategickém cíli máte uvedenou mezi klíčovými projekty revitalizaci haldy, tzv. vodíkového města. Já rozumím tomu, že tím chcete tento projekt podpořit, ale v tom případě by se to mělo i ve strategickém plánu formulovat jako podpora. Osobně si nemyslím, že tohle má co dělat mezi klíčovými projekty. Strategický plán je do roku 2030, mám obavy, že se tento projekt do té doby nezrealizuje, a tudíž bude v každoročním vyhodnocování cílů strategického plánu dělat neplechu. Tímto bych chtěla požádat, aby to bylo přeformulováno tak, aby to odráželo skutečnost, co můžeme a co nemůžeme udělat či ovlivnit.

V druhém strategickém cíli mi vážně chybí mezi hlavními indikátory participace občanů na veřejných projednáváních nejenom k participativnímu rozpočtu. Druhá vize si klade za cíl mimo jiné zapojit občany do správy města. Proč to tedy není mezi indikátory? Přece si nemůžeme dát něco za cíl a následně rezignovat na kontrolu naplňování tohoto cíle.

Ve třetím strategickém cíli jsem žádala, aby do opatření a aktivit k naplnění cíle byla uvedena i kvalitní podpora školských poradenských pracovišť, spolupráce škol s pedagogickými poradnami, speciálními poradnami a OSPOD, podpora kariérního poradenství a kvalitní stravování ve školách. Já chápu, že tyto aktivity již běží, ale považuji je za ty klíčové a domnívám se, že v této kapitole by prostě neměly chybět. Tento strategický plán je závazek na devět let a přesahuje tedy dvě volební období. Mrzí mě, že tato důležitá témata odbýváte odpovědí, že to se už děje.

V neposlední řadě jedním z výsledků hlavních zjištění anylýzy je, že jsou občané nespokojení s dostupností jeslí. Přesto nějaká snaha o nápravu nám úplně z cílů vypadla. A v celém strategickém plánu není ani jediná zmínka třeba o podpoře vzniku dětských skupin.

Takových věcí je tam celá řada a určitě jsem mnohá i přehlédla. Mrzí mě, že jsme nedostali větší příležitost se na tvorbě podílet a tyto věci si nemohli vyříkat.

A na závěr bych se ještě okrajově dotkla analytické části, a to konkrétně průzkumu mezi seniory. Bylo by více než žádoucí, kdybyste ten průzkum doplnili o počet seniorů, který se průzkumu zúčastnil, ať si to člověk nemusí separátně hledat na webových stránkách obvodu.“

K vodíkovému městu p. Dohnal dodal, že je to projekt, který se má uskutečnit na našem území, proto je potřeba, aby se ve strategickém plánu objevil, stejně jako se v Porubě objevila Prodloužená Rudná. Školství a péči o naše nejmenší občany odbyl, ale mezi zastupiteli se o významu jeslí, dětských skupin a školek vedla diskuze, která ukázala, jak málo se tato problematika v zastupitelstvu diskutovala předem.

Štafetu pak převzala Pavlína. Nejdříve upozornila místostarostu, ať nepřekrucuje slova. Ke Krmelínské neřekla, že to není důležitý projekt, ale že chybí jeho vazba na analytickou část.

Poté uvedla, že zároveň není uvedeno u těch projektů, na co máme vliv a na co ne, směšuje se zde soukromý sektor se samosprávou nebo státní správou a to pro občana není čitelné.

Pokračovala rozborem některých strategických cílů a projektů.

„V otázce bydlení se kolega Dohnal vyjádřil, že náš návrh na metodiku přidělování obecních bytů pomáhajícím profesím, např. lékařům či zdravotnickému personálu, má v gesci bytová komise. To není pravda, komise toto nikdy nedělala a myslím, že tuto pravomoc jí nedávají ani Zásady pro pronájmy bytů. Za zvláštní považujeme to, že ve vlajkových projektech se neobjevila oprava bytového fondu, který paní Langrová už druhé volební období řeší, a která se po transformaci majetkové správy daří, včetně transparentního přidělování bytů, e-přepážky nebo webu nemovitosti.ovajih.cz. Máme na opravy úvěr a ve strategickém plánu to bylo víceméně odsunuto.

U sekce společenský život úplně vypadla role naší p. o. KZOJ, přitom říkáme od začátku, že naše p.o. má být kulturním lídrem obvodu a nebylo to doplněno.

U vlajkového projektu nazvaného Efektivní úřad nám chybí rozvoj našich organizací Technické služby a KZOJ, přitom ty jsou nejen nositeli dat, ale rovněž pečují o náš majetek, společenské klima či kulturní dědictví. Dále nám chybí zavedení MA21, což už jsme prosazovali několikrát, a považujeme to nejen za nástroj participace občanů, ale také za nutnou součást správy a rozvoje obvodu. Důležité je ale i efektivní nastavení vnitřních procesů na úřadu a vzdělávání zaměstnanců.“

K bytové problematice p. místostarosta uvedl, že je ve strategickém plánu řešena dostatečně.

Proběhlo ještě několik kratších výměn. Na závěr debaty Pavlína uvedla:

„Za nás je dobře, že tady strategický plán vznikl, ale je velmi nedokonalý a jeho příprava nebyla nejpečlivější. Věřím, že budeme mít šanci podílet se alespoň na akčních plánech. Strategický plán moc vizionářský není, v zásadě nejpodrobněji jsou popsány věci, které už jsou nějakým způsobem realizovány nebo se stihnou do konce volebního období zrealizovat či rozpracovat.“

S těžkým srdcem jsme tedy strategický plán odsouhlasili s vědomím, že pokud někdy budeme mít šanci, čeká nás na něm hodně práce, kterou bohužel místostarosta jako hlavní řešitel neodvedl.

Prodej pozemku bývalého stadionu na Svazácké ulici

Prodej pozemku na Svazácké ulici je jeden z celého balíku chystaných prodejů, který v posledním roce koalice spustila. My můžeme jen poděkovat naší náměstkyni pro sport Magistrátu města Ostravy Andree Hoffmannové, že jsme celou věc spolu komunikovali, jinak bychom z předloženého materiálu vůbec nevěděli, co se chystá. Pavlína k danému bodu uvedla následující:

Je naprosto v pořádku, že se do dané lokality uvažuje o sportovní infrastruktuře, protože to tak říká územní plán a zároveň zde už část sportovní infrastruktury je.

O vodním areálu se uvažuje od 90. let, byla vybudována jen část a dobudování další dává smysl. Za náš klub na Jihu považujeme za nešťastné, že záměr připravil Jih chaoticky, tj. dával to komisím k posouzení v různém stavu a s různými informacemi, záměr je vypisován na žádost jedné společnosti, ale zároveň otevírá možnosti jiným, vedení zatím neřeklo, jak naloží např. s tím, že prodejem  přijde o jedinou velkou zelenou plochu ve své správě pro konání kulturních a sportovních akcí a vážně musí přemýšlet nad parkováním a dopravní obslužností.

V záměru to uvedeno není, ale díky naší náměstkyni na MMO víme, že město chce plochu řešit jako sportovní komplex, kdy by investor měl mít takový projekt, aby obsahoval wellness, zážitkový akvapark i krytý bazén pro plavání, a že se diskutuje možnost memoranda s investorem a propojení s areálem venkovního koupaliště. Jako doplnění do zbývajícího prostoru se nabízí multifunkční hala, která by dokázala absorbovat přetlak poptávky sportovních klubů i veřejnosti po sportovištích, který je aktuálně v Ostravě, a přestože se aktivně staví sportovní zařízení, je letitý deficit znát.

Jsme rádi, že se daná věc konzultuje s MAPPA a městem, protože pokud se uvažuje o tomto komplexu jako o lokalitě s významem přesahujícím hranice obvodu, je nezbytné, aby se řešila z celoměstského pohledu.

Ještě bych chtěla podotknout, že ani to, co se debatuje na městě a s MAPPA, neodpovídá projektové fiši ve strategickém plánu, který nepředpokládá vybudování wellness, ale třeba počítá s tím, že by zde působily plavecké spolky. Vypisované záměry by měly být v souladu se strategickým plánem.“

Další debata byla v zásadě vlažná, to nejdůležitější zaznělo od nás a z úst starosty Martina Bednáře. Záměr prodeje jsme podpořili a věříme, že díky dohledu města, kde máme své zástupce, vše dojde do zdárného konce.

Různé

Mimo výše uvedené jsme ale také stihli schválit i několik dalších bodů, které stojí za zmínku. Zasedání zastupitelstva se zúčastnili zástupci městské i státní policie, kteří přinesli zprávu o kriminalitě za uplynulý rok. Jménem našeho zastupitelského klubu jsme policistům poděkovali za nasazení, se kterým se vypořádali s řadou opatření, jež s sebou covidový rok a nouzový stav přinesly.

Díky schválenému programu na poskytování peněžních prostředků budou zájmové organizace konečně žádat městský obvod o účelové dotace čistě elektronickou formou. Pevně věříme, že se zaměstnanci úřadu i zástupci organizací s touto výzvou vypořádají a obvod se tak o kousek posune směrem k 21. století.

Odpověď na petici občanů proti stavbě bytového domu na ulici Petruškova

Reagovali jsme také na odpověď na petici občanů proti stavbě bytového domu na ulici Petruškova, kde Pavlína uvedla, že „obvod jako účastník řízení může se stavebníkem komunikovat, pokud by tu potřebu měl, a požádala o doplnění dopisu petentům o skutečnost, že mohou proti vydanému rozhodnutí podat odvolání“.

Závěr

Z našeho pohledu jsme opět brázdili jednací body konstruktivně. Naše připomínky byly věcné a skutečnost, že se snažíme jako strana o kultivování politické scény napříč všemi úrovněmi politiky, jsme dokázali na zasedání zastupitelstva.

Poznámka: Přepisy nejsou doslovné, plné znění vyjádření bude dostupné po zveřejnění videa na YouTube kanálu Městského obvodu Ostrava-Jih.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

13. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 10. 06. 2021.