Report ze zářijového zasedání zastupitelstva

Zářijové zasedání zastupitelstva připomínalo oproti některým předcházejícím plavbu po klidném moři. Přesto se však našly momenty, které zasloužily diskuzi. Jako červená nit se například celým zasedáním táhla problematika prodeje obecních pozemků.

Svěření společenského sálu v domově s pečovatelskou službou na ul. Odborářská kulturní organizaci KZOJ

První bod, u kterého jsme se zastavili, bylo svěření společenského sálu v domově s pečovatelskou službou na ul. Odborářská naší kulturní organizaci KZOJ. Využívat prostory v budově, která je užívána a spravována někým jiným než KZOJ, je výzva, se kterou se vedení organizace bude muset popasovat. Domníváme se, že KZOJ bude narážet na limity toho, co zde bude moci zorganizovat a jak a zda bude moci sál pronajímat pro výdělečnou činnost. Další věcí je rozpočet – poukázali jsme na to, že KZOJ bude mít výdaje navíc, ať s tím rada obvodu počítá, a to i ve stanovení rozpočtu na rok 2022. Paní místostarostka Dagmar Hrabovská sdělila, že s financemi počítají a znají i limity prostoru.

Schválení aktualizace projektu Regenerace sídliště Zábřeh

U bodu Schválení aktualizace projektu Regenerace sídliště Zábřeh jsme pochválili radnici, že aktualizace je mnohem lepší, než byla první varianta. Přestože v ní je i tak mnoho nedokonalostí a nedotažených věcí, mezi tím, co většinou koalice předkládá, je to docela světlý bod. Je nutné sledovat realizaci jednotlivých etap, protože papír snese všechno, ale realita je jiná.

Petice občanů za zachování parkovacího objektu a zeleně na ul. Výškovická 184–194

Bod Petice občanů za zachování parkovacího objektu a zeleně na ul. Výškovická 184–194 opět poukázal na problémy, které vznikají, když se zanedbává majetek a radnice se nesnaží hledat řešení společně s obyvateli místa, kde se chystá nějaký investiční záměr.

V dané lokalitě se mají z důvodu naprosto nevyhovujícího technického a statického stavu bourat garáže, na jejichž střechách se nachází další parkoviště.

Z nedostatku financí obvod neplánuje opětovně vystavět víceúrovňové parkování, ale chtěl proměnit v parkoviště nedalekou zeleň.

Řešení nejjednodušší, a ne úplně špatné. Nicméně se opět ukázalo, že radnice daný záměr neprojednala s občany. Neřešila se například možnost, že by se mohl vybudovat obdobný parkovací systém, jaký je teď, ale za finanční spoluúčasti občanů, v tomto případě petentů. Na tuto skutečnost jsme na zastupitelstvu poukázali a vyzvali radnici, aby celá problematika neskončila jen odpovědí na petici, ale aby s lidmi vedli dialog a zkusili hledat i jiné cesty, které by vedly ke kompromisu.

Zanedbávání údržby až do té míry, které vede k fatálním následkům, je v posledních letech čím dál častější. Ukazuje to především na to, že v obvodu neexistuje systémový a komplexní přístup ke správě majetku a plánování rozpočtu. Na zastupitelstvu jsme projevovali obavy o zhoršení parkovací situace v místě, byli jsme však starostou ubezpečeni, že se nic takového dít nebude. Dobře si však uvědomujeme nedostatečnou parkovací kapacitu ve Výškovicích, a proto celou problematiku i nadále budeme bedlivě sledovat.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vaňkova

U bodu Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vaňkova, nás zajímalo už před zasedáním zastupitelstva, zda se záměrem rozšíření soukromého zdravotnického zařízení o přístavbu a parkování souhlasí nedaleká škola, která bude mít hned za hřištěm parkoviště. Bylo nám řečeno, že se nakonec došlo ke shodě, kdy se prodá společnosti jen menší část, se kterou škola nebude mít problém. Zdůraznili jsme, že před prodejem se na kupní smlouvu a podmínky musí podívat komise dopravní a majetková, má být dodána studie toho, co tam má opravdu vzniknout, a smlouva musí být opatřena řádnými pojistkami, sankcemi, předkupním právem či právem zpětné koupě a obsahovat vše, co se slíbí ve studii. Starosta přislíbil, že se tak stane. Tímto bodem započala plavba peřejemi majetkových vztahů.

Prodej souboru pozemků na ulici Středoškolské

Dalším velkým tématem byl záměr prodeje obrovského souboru pozemků na ulici Středoškolské. Koalice by ráda v součinnosti s městem prodala pozemky soukromému developerovi na výstavbu bytů. O zpracování podkladů pro developerskou soutěž byla požádána MAPPA, která zaplatila studii u firmy UYO. Studie je velmi povedená, a kdyby se podařilo realizovat vše, co UYO i MAPPA navrhují, jednalo by se o dokonalé doplnění prostoru, kde by byl dostatek zeleně, prvků modrozelené infrastruktury, parkování, kvalitní veřejná prostranství i chodníky. Přesto, nebo právě proto, jsme položili hlavně vedení radnice následující otázky: 

 1. Prověřila radnice, zda nedojde ke kolizi s výstavbou plaveckého areálu, který chystá kraj pro své školy?
  Starosta odpověděl, že s plaveckým areálem případný prodej v kolizi nebude.
 2. Jak koalice došla k ceně 2000 Kč / m2 což není z důvodové zprávy zřejmé?
  Bylo nám řečeno, že se tak dohodly odbory majetkové města a obvodu. Dodali jsme, že by měl být zpracován znalecký posudek.
 3. Vrátili jsme se taky k otázce participace, kterou zorganizovala MAPPA a na níž byl poprvé záměr prodeje představen veřejnosti. Náš dotaz se týkal toho, proč nebylo realizováno druhé kolo participace a zda a případně jaké přišly připomínky po prvním projednání. K druhému projednání se v zásadě nikdo nevyjádřil a připomínky údajně nepřišly žádné. Bohužel není dosud jasné, jak bude naloženo s těmi, které občané vznesli na veřejném projednání.
 4. Jak bude radnice řešit případný nárůst počtu dětí v MŠ a ZŠ?
  Zde nám bylo odpovězeno, že dvě zdejší mateřské školy kapacity mají a základní škola Jugoslávská má dostatečnou kapacitu. Nicméně z radních nikdo neřekl, že škola se potýká s problémy segregace, kdy ji z velké části navštěvují děti ze slabých či problémových rodin.
 5. Trvali jsme na tom, aby investor, který bude mít z následného prodeje zisk, udělal něco pro obvod. Např. studie uvádí potřebu zkapacitnění a obousměrné napojení ulice U Studia na ulici Výškovickou a zkapacitnění a protažení Středoškolské ulice a budování cyklotras, výstavba chodníků.
  Starosta přislíbil, že investor se na budování infrastruktury bude muset podílet.
 6. Na veřejném projednání zazněla obava z nedostatečné kapacity inženýrských sítí, a naše otázka byla, jak bude ošetřeno toto (studie řeší jen přeložky a jejich vedení, nikoliv kapacitu).
  V zásadě jsme zjistili, že nijak. Toto je dost závažný problém, s nedostatečnou kapacitou inženýrských sítí se zdejší obyvatelé kvůli obchodnímu komplexu na druhé straně Výškovické ulice potýkají dosud.

Velká debata byla kolem toho, zda budou v bytech skutečně bydlet rodiny s dětmi, nebo to budou byty takzvaně na kšeft, případně lidé, kteří nebudou mít ve městě trvalý pobyt, a město tak přijde o peníze z rozpočtového určení daní. Místostarosta Dohnal v zásadě pronesl, že můžeme být rádi, že u nás chce někdo stavět a nekorunovaný princ ODS Radim Ivan dokonce řekl, že bychom neměli investorům klást žádné podmínky a být rádi za každého, kdo přijde. Klasický devadesátkový přístup. Namítali jsme, že obvod a investor jsou si v jednáních rovni a stále se jedná o obecní pozemek, takže zodpovědnost je na místě. Záměr jsme schválili, ale všechny připomínky a podněty rovněž sdělíme našim zástupcům na městě.

Nabytí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Letiště

Po dlouhých letech a vyjednávání se soukromým vlastníkem koupí obvod pozemky, které do budoucna umožní rekonstrukci ulice Podhájí. Tato ulice je dnes v dezolátním stavu; přitom ji využívá ohromné množství chodců, cyklistů i automobilů. Pro chodce a cyklisty je to skvělá spojnice mezi Dubinou a Bělským lesem, pro automobily skvělá šance „vypadnout z města” napřímo a neobjíždět polovinu Jihu. Pevně věříme, že se koupi podaří zrealizovat. Přestože cena je vyšší, než by měla být, budoucí pohodlí našich občanů je mnohem důležitější.

Závěry kontrolního výboru ve věci kontroly prodeje pozemku společnosti Elmontex, a. s.

Naši členové kontrolního výboru, Pavlína (Nováčková) Polášková a Alexander Polanský, iniciovali kontrolu usnesení zastupitelstva, kterým zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku společnosti Elmontex pro vybudování dětského koutku. Jejich primárním cílem však nebyla ani tak kontrola konkrétního prodeje, ale na jeho příkladu poukázali na nedokonalý proces záměrů a následných prodejů obecních pozemků a nemovitostí. Naopak, v závěrech kontroly kontrolní skupina konstatovala, že nový majitel realizoval část dětských prvků tak, jak slíbil, byť ho k tomu kupní smlouva nezavazovala.  Majetkové vztahy jsou to, co stále na ZMOb řešíme. Proto jsme radě a ostatním kolegům zastupitelům přednesli základní návrhy, jak by měl správný prodej vypadat. Obvod by měl vždy chtít a tak to vyžadovat ve všech bodech od záměru přes kupní smlouvu až po dodržení realizace:

 1. Aby z prodeje obec něco měla, např. dobudování chodníku, výstavbu parkovacích míst navíc, výsadbu zeleně navíc.
 2. Dávat velké záměry vždy do všech komisí, podle potřeby zapojit např. i školskou, bude-li se jednat o účel školský, sportovní apod.
 3. Soutěžit cenou i kvalitou záměru.
 4. Aby se nabídky otevíraly v přítomnosti hodnotící komise, sepsal se protokol, vyhodnotilo se splnění podmínek a prodej byl až poté následně schválen radou a zastupitelstvem obvodu.
 5. Kupní smlouva má být výhodná pro obě strany, nejvíce však pro obvod a nesmí chybět pojistky pro případ přeprodeje nebo snahy smlouvu jakkoliv „ohnout“.
 6. Do kupní smlouvy a do příloh zanášet studie, koordinační výkresy apod.

Nutno říci, že rada na připomínky kontrolního výboru absolutně nereagovala, ale měla by. Nedokonalých prodejů máme hodně, viz Odra nebo dopravní situace v okolí Penny marketu na Horní ulici. Pokud se nastaví férové podmínky prodeje, domyslí se širší vztahy, budoucí fungování území a užitek pro město, jsou prodeje obecního majetku jednou z cest, jak pomoci městům růst. V opačném případě se jedná pouze o privatizaci veřejného majetku ve prospěch soukromých subjektů, které obecné blaho nemusí zajímat (díky za výjimky, které naštěstí existují).

Vybudování přístupové bariéry na Horní ulici u Penny marketu

Hnutí ANO na svém FB uvedlo návrh řešení dopravy u Penny na ulici Horní x A. Kučery postavit plot, protože jim údajně dopravní policie nepovolila vybudovat přechod. Pravda je trochu jinde. Pro ty, co lokalitu neznají, historicky nebyla při prodeji obecního pozemku dobře vyřešena infrastruktura pro pěší, je zde velká preference aut, zejména ze směru od ulic Josefa Kotase a Alberta Kučery. Lidé proto takříkajíc přebíhají cestu tam, kde je to možné, ale ne vhodné. Pravda je, že značení zákaz vstupu chodců a betonová svodidla mají nulový bezpečnostní efekt. A dostáváme se k řešení. Na Facebooku hnutí ANO uvádí, že policie nepovolila přechod. Z příspěvku to vypadá, že se jedná o novou záležitost, pravda je, že žádný projekt zadán nebyl a neexistuje žádné oficiální vyjádření PČR. Takový dokument prostě sepsán nebyl. Nyní se objevil návrh na plot, o kterém hnutí ANO hovoří jako o jediném řešení. Nicméně odbor dopravy magistrátu města Ostravy vyslovil přesvědčení, že oplocení nebude mít očekávaný efekt a že pouze přesune pěší trasu těsně za obě ukončení plotu. 

Dále je třeba říct, že řešení je sice nejlevnější (cirka 400 000 Kč), ale naprosto nevhodné také z urbanistického pohledu, protože plot je bariéra mezi obchodem a obytným celkem. A že neexistují varianty řešení? Ale ANO. Stavebně lze pravděpodobně řešit zřízením přechodu mezi stávajícím sjezdem z parkoviště a sjezdem z ul. Horní. V tomto případě by bylo vhodné komunikaci rozšířit tak, aby mohl být realizován dělicí ostrůvek, a to pro zvýšení přehlednosti. Dále by bylo nutné vybudovat přístupové pěší komunikace k tomuto přechodu a to za cenu snížení kapacity parkoviště.

Obdobně by bylo možné problém řešit i formou zrušení sjezdu z parkoviště směrem k ul. A. Kučery s tím, že by musel být odpovídajícím způsobem upraven druhý sjezd z ul. Vlasty Vlasákové – zde by řešení ale zřejmě narazilo na stísněné poměry a blízkost nosné konstrukce nadjezdu nad ul. Horní.

Chvíli se vedla debata, ale protože na naše argumenty nebylo moc co říci, tak nakonec starosta přislíbil, že se znovu obrátí na odbor dopravy magistrátu a situaci projedná.

Neobjektivita Jižních listů a návrh řešení

Na kontrolním výboru jsme probírali podobu a fungování Jižních listů a hodnocení organizace Oživení, které hodnotí periodika napříč republikou. Ocenili jsme posun v grafice a obrazovému materiálu, což pozitivně hodnotí nejen Oživení, ale i další organizace. Nicméně Oživení našemu periodiku vytýkají už od roku 2019, kdy poprvé obsah a formu informovanosti řešila kolegyně Gabriela, nedostatečnou pluralitu názorů, anonymní články bez autora a další skutečnosti. Podle aktuálního hodnocení poslední dva měsíce nadprůměrně pro vedení radnice, to je alarmující, obzvlášť před volbami. Požádali jsme vedení radnice, aby si na směřování novin dali pozor. Radniční periodikum má být informační materiál, nikoliv PR politiků.

Vzhledem k tomu, že Jižní listy nemají dostatečný objem na uveřejnění všech článků, navrhli jsme již potřetí v tomto volebním období webovou podobu Jižních listů. Webová podoba JL umožní vkládat na web i články, které se nedostanou do tištěné podoby (např. zprávy škol a školek, oddílů, sportovní události, aktuality, které na webu obvodu moc zřejmé nejsou, nebo podstatné příspěvky na Facebooku, které se časem na zdi „ztratí“. Je to také vhodné místo pro aktuality, díky kterým by měl obyvatel Jihu důvod na stránku se často vracet a informace měl na jednom místě. Návrh technického řešení bychom pro radnici udělali zadarmo my jako strana, přece jen IT je naší doménou. Vyzvali jsme starostu k reakci. Přislíbil, že náš návrh projedná na poradě vedení a dá nám zpětnou vazbu.

Záznam

14. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 09. 09. 2021.