Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme se zapotili, nejen kvůli vedru

U konce s dechem jsme byli několik dní před zasedáním posledního zastupitelstva. Vlastně od doby, kdy nám byly do online úložiště vloženy elektronicky materiály k projednávání. Oproti jiným obvodům se rada na zastupitelstvo obrací málo, a pokud vyloženě nemusí, nic navíc neudělá, i tak ale projednávaných bodů byla celá řada.

O některých bodech jsme věděli předem, že na programu budou, nebo spíš tušili.  Přesto nás krátká doba k nastudování nutila k bezesnému skládání informací, čtení mezi řádky a urputnou snahou o hledání nových skutečností. Když se dva dny před zasedáním uskutečnila schůzka předsedů politických klubů, některé nejasnosti jsme diskutovali a přes starostu žádali o další materiály. Na samotném zasedání jsme se pak dotazovali na podrobnosti k programovým bodům, které nám v materiálech chyběly, nebo které jsme chtěli, ať jsou zaznamenány pro lidi. Vybíráme z těch nejzajímavějších.

1. Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem „Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace“

Před nějakou dobou uspořádal místostarosta Dohnal setkání zastupitelů, kde představil záměr rady zřídit Centrum sociálních služeb, na které se měla převést práce jednoho oddělení sociálního odboru. Po ústní prezentaci místostarosty, tajemníka a vedoucího odboru jsme měli dojem, že o fungování příspěvkovky toho moc neví. Kupříkladu ve mzdách počítali jen s ředitelem a účetní. Už neřešili, že p. o. potřebují občas i právní služby (dle slov tajemníka to právní odbor úřadu přece dělat nemůže), vytvoření a správu webu a sociálních sítí, tvorbu PR a propagačních materiálů. Nebyli schopni sdělit, pro kolik uživatelů se systém zavádí. Měřítkem potřebnosti totiž není počet uživatelů, ale počet smluv na jednotlivé úkony. A rozpočet? Ten měl na schůzce podobu mlhy po dešti.

Každopádně jsme byli rádi za možnost diskutovat a vznést nápady, z nichž se dost objevilo právě v tomto materiálu ke schválení. Na zasedání jsme požadovali 100% záruku, že i po rozdělení odboru kontroly a vnitřního auditu a snížení stavu zaměstnanců bude veřejnosprávní kontrola zajištěna bez problémů. V březnu totiž na Jihu proběhla oblíbená hra „Ten musí jít z kola ven“.  V tomto případě to byla vedoucí výše uvedeného odboru paní Capová, se kterou se úřad rozloučil pro nadbytečnost. Nadbytečnost ve chvíli, kdy vzniká nová p. o.?

S ohledem na transparentnost jsme si každý měsíc vyžádali sjetinu, kolik byly náklady na zařízení organizace. Nepochodili jsme, místostarosta nás odkázal na další zastupitelstvo. Žádat budeme znovu, klidně napíšeme na 3 odbory. Namítali jsme také, že zřizovací listinu měla vidět komise sociální – s tou se obecně vznik organizace moc neprojednával. Zároveň nešlo přehlédnout, že ji téměř opsali podle vzoru školských zařízení. Nicméně věříme, že tato p. o. je potřebná a budeme nadále sledovat její další vývoj.

2. Vypořádání fondu FRB (Fond rozvoje bydlení)

Do fondu se dříve odváděly peníze za prodej nemovitostí (prodej obecního majetku byla obecně kratochvíle našich politiků v devadesátých letech minulého století a nultých letech století nového). Dnes už tam moc nepřibývá a podle toho, jak je nastaven, tak podle informací z dostupných  materiálů nemá nyní odůvodnění k existenci.

To jsme tedy schválili, zbylé peníze se rozloží do rozpočtu. Naším cílem je ale tvořit fondy a rezervy (byť zákony jsou v tomhle ohledu dost staromódní), takže čekáme na strategický plán, abychom případně podobu takových fondů navrhli.

3. Schválení financování projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“

Celý projekt na nás působí poměrně chaoticky. Začalo se od půlky a hledá se začátek – a ten sám začíná u ideje. K tématu chystáme samostatný článek.

4. Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih

Velmi zajímavý bod, ke kterému se také vyjádříme v samostatném článku. V příloze materiálu byl i zápis z rozborové komise k hospodaření, ve kterém jsme se mohli dočíst, že TSOJ neměla v minulém roce v pořádku smlouvy, metodiky, utrácela peníze nehospodárně atd. S pomocí jedné občanky jsme také viděli některá stará usnesení, která ukazují na problémy s hospodařením už několikátý rok.

Nedávný článek Deníku, který naznačoval, že TSOJ hospodaří špatně, byl pro nás impulsem, abychom si nechali zaslat zprávy z veřejnoprávní kontroly. A výsledek? Špatná inventarizace majetku, neúplná evidence smluv, platba za externí audit (když zároveň hospodaření kontroluje úřad a kdykoliv může pomoci), drahý a zbytečný soudní spor. Atd., atd.

Když jsme pak na zastupitelstvu konfrontovali ředitele TSOJ Janečku,[PN2]  choval se velmi povýšeně a sebejistě, přestože zrovna před nedávnem se dopustil porušení rozpočtové kázně ve výši téměř 500 000 Kč a smlouvy v registru smluv jsou i v tomto měsíci stále špatně zveřejňovány. Jako výsměch pak působí vyumělkovaná výroční zpráva, kterou zastupitelé obdrželi na stůl. Korunu všemu nasadil starosta, když v závěru Pavlíně odejmul slovo a Gabčin návrh na rozdělení návrhu usnesení a jeho lepší zformulování zahrál do autu.

5. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření č. 2Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019

Výsledek (ne)hospodaření a absence strategického (tj. i investičního) plánu způsobuje, že každý rok se objeví s velkou slávou přebytky, které se pak s nadsázkou přerozdělují podle toho, jak moc dotyčný místostarosta a vedoucí odboru tlačí.

Další peníze tedy budou uvolněny na rádoby náměstí Jih, ze kterého se teď stává další kamenná placka. Ptali jsme se i na to, zda parkoviště budou vsakovací a bude se tak dělat aspoň minimum v boji proti suchu. Kladná odpověď nás potěšila, i proto, že téma parkování versus sucho řešíme v našem volebním programu, na často ho zmiňujeme na schůzkách a komisích. V této souvislosti doporučujeme místostarostovi Hübnerovi, aby si s technickými službami ujasnil způsob zalévání – na zastupitelstvu uvedl, že se zalévá užitkovou vodou, TSOJ tvrdí, že pitnou.

6. Poskytnutí finančního daru na výstavbu lanovky do lesoparku Bělský les, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

S materiálem jsme dost bojovali. Chyběla důvodová zpráva, kterou dodal úřad až těsně před zasedáním. Hlasování jsme měli volné, protože se v nás prala touha po systémovosti s potřebou dokončit projekt, který v minulém volebním období dostal zelenou.

7. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020

Na dokumentu pracovali i kolegové z komisí. Samozřejmě se současnou podobou nejsme úplně spokojeni a máme v plánu do budoucna otevřít téma úprav programu znova. Podařilo se prosadit částečnou elektronizaci podávání žádostí. Oceňujeme, že toto měl v plánu i Ostravak, tudíž naše připomínky byly slyšeny.

Na zastupitelstvu jsme požádali, aby bylo explicitně vysvětleno, že žádosti jde podat naskenované prostřednictvím datové schránky, na schůzce předsedů jsme se zasadili o úpravu znění oblasti týkající se sportu, aby bylo jasné, že se podpora týká dětí, mládeže a dospělých – původní podoba tomu nenasvědčovala.

8. Záměr na prodej pozemku včetně stavby bytového domu na ul. Abramovova č. p. 1588, č. or. 10, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Na březnovém zastupitelstvu místostarostka Langrová ujišťovala, že byty už se nyní prodávat nebudou. A teď byl na programu prodej hned celého bytového domu. Podle materiálů jej obvod chtěl nájemníkům prodat už jednou, ale tehdy by nedali dohromady družstvo. Nyní se to zkusilo znovu, údajně víc jak polovina z 8 partají chce dům odkoupit do družstva. Vzhledem k tomu, že přesné číslo rada ani na vyzvání neřekla, tak kdoví, zda těch partají není jen 5. Podle nás skutečným záměrem prodeje není touha lidí po družstvu, ale neochota obvodu do zanedbaného domu investovat peníze.

9. Různé

Okrajově se řešily bezdoplatkové zóny. Ostatní členové zastupitelstva se domnívají, že tyto zóny něco vyřeší. Podle nás nejsou řešením problému, jen ho dočasně rozptýlí. Co opravdu pomůže, to nesvedou obce, ale stát. Ten má možnost zrušit výhodné podmínky pro obchodníky s chudobou a zároveň mít připravené záchranné pásmo pro lidi, které by tento návrat k původním pořádkům dostal na dlažbu. Na Jihu  raději zrušili koncepci sociálního bydlení, vyhlásili bezdoplatkovou zónu a myslí si, že problémy samy zmizí. Apelovali jsme na radu, ať začne sbírat data, že za rok chceme vidět, jak vyhlášení zóny lokalitě prospělo. Kroutili se jako hadi a tvrdili, že ta data jsou nezměřitelná.

Pro nás Piráty jsou data základ k pochopení situace. Když chybí podklady a analýza dat, ale vychází se jen z pocitů nebo zážitků, je to dost pro učinění tak zásadního rozhodnutí? Když teď nemělo vedení v ruce nic, čím by svoje tvrzení podložilo, jak mohou po nás chtít, abychom tento krok akceptovali?

Co se týče prodejů a pronájmů, těch jsme během zasedání řešili více. I v dnešní době se stále narovnávají majetkové vztahy směrem k jednotlivcům i subjektům.

Domníváme se, že současné vedení vede radnici o něco líp než skvadra v minulém volebním období. Stále jim ovšem chybí komplexní uvažování, skutečná vnitřní jednota, nesobeckost jednání, umění naslouchat, ochota opustit komfortní zónu a poučení se z chyb.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 6. 6. 2019.