Bouřlivá pirátská plavba březnovým zasedáním zastupitelstva

Pořádný vítr v plachtách měli Piráti z Jihu na prvním zasedání zastupitelstva v letošním roce. Došla jim totiž trpělivost s nekoncepční prací radnice a zavíráním očí před pandemií onemocnění Covid-19. Stručný výtah toho, co se dělo, přinášíme níže.

Sociální případ a dvojí metr?

Již podruhé se nám na stůl dostal případ paní H. K., která byla dříve odsouzena ke třem letům vězení za zmanipulování zakázky, když jako úřednice působila na radnici Ostravy-Jihu. Během několika soudních řízení bylo rovněž stanoveno, že musí uhradit pokutu ve výši cca 144 000 Kč. Taktéž jí vznikla povinnost uhradit náklady řízení v obdobné částce a také jí začal nabíhat úrok z nezaplacené pokuty. K dnešnímu dni by tak její dluh dosáhl souhrnně částky téměř 400 000 Kč.

Paní H. K. minulý rok požádala o prominutí dluhu, nebo splátkový kalendář s úhradou 500 Kč měsíčně. Jako důvod uváděla svoji špatnou ekonomickou situaci. Nicméně z veřejně dostupných zdrojů jsme zjistili, že paní H. K. nedávno vložila 100 000 Kč do společnosti s ručením omezeným, čímž se stala jejím 100% vlastníkem, přičemž v jedné další je vedena jako společník. To bylo v jasném rozporu s jejím tvrzením, a tudíž jsme na zastupitelstvu konaném 11. 6. 2020 navrhli, aby částka měsíční splátky byla navýšena. Starosta poté přidal návrh, aby se městu Ostravě nedoporučilo uzavřít dohodu s paní H. K., a věc se tak vrátila k dalšímu jednání. Tento návrh se hlasoval jako první a byl schválen (viz video na YouTube zde).

Nyní jsme tedy tento materiál projednávali opět s tím, že paní H. K. navrhla jednorázovou splátku 60 000 Kč a kompletní odpuštění zbytku dluhu. Opět jsme tedy prověřili veřejné zdroje a zjistili, že paní H. K. již 3. 8. 2020, čili po pěti měsících, převádí svoje s. r. o. na občanku Itálie. Taková transakce se nám jeví přinejmenším podivná, ale zřejmé je, že paní H. K. musela získat zpět minimálně aspoň těch 100 000 Kč, které do firmy vložila. Navrhli jsme tedy, aby se dohoda s paní H. K. změnila ve smyslu, že přijmeme jednorázovou splátku 60 000 Kč a zbytek jistiny ve výši cca 144 000 Kč splatí měsíčními splátkami ve výši 1700 Kč. Pokud tedy dojde ke splacení jistiny, bude prominut zbytek dluhu, který se skládá hlavně z nákladů řízení a úroku. Domníváme se, že náš návrh tak dostatečně hájí zájmy občanů našeho obvodu a zároveň umožní paní H. K. se s dluhem v přijatelném časovém horizontu rozumně vypořádat. Bohužel, zastupitelé naše argumenty nevyslyšeli, náš návrh byl při hlasování smeten ze stolu a bylo odhlasováno původní znění usnesení.

To však ostře kontrastuje s dalším případem, tedy žádostí paní K. H. N. o odpuštění dluhu, který vznikl jako poplatky z prodlení za neuhrazené nájmy jejího psychicky nemocného otce, který převzala v rámci dědictví. Z předloženého materiálu bylo zřejmé, že se paní K. H. N., ačkoliv se sama s rodinou nachází v tíživé sociální situaci, snažila ještě za života svého otce s jeho dluhy vypořádat. Navíc i podle našich Zásad, které se na podobné případy aplikují, vyplynulo, že by bylo možné paní K. H. N. odpustit až 90 % dluhu. Nicméně, k našemu úžasu, byly veškeré polehčující okolnosti v tomto případě ignorovány a bylo navrženo požadovat uhrazení dluhu v plné výši. Hlavním argumentem bylo, že paní K. H. N. má dům, jehož polovinu již vlastní realitní kancelář a na druhou jsou uvaleny i další exekuce, takže jí stejně nepomůžeme a obvod, který je první v pořadí ve splacení pohledávky se aspoň zahojí. Připravili jsme tedy kompromisní usnesení, aby dotyčná uhradila alespoň 50 % dlužné částky, u kterého jsme doufali, že by mohlo projít. Jaké bylo naše překvapení, když se nám na stole před hlasováním objevil návrh na prominutí 90 % dluhu. Na radnici se nejspíše chytli za nos, poté, co se na ně sesypaly negativní reakce ze strany zastupitelů, a tedy i nás. Tento návrh jsme samozřejmě podpořili.

Basketbalová hala na Dubině vedle (rozpadající se) multifunkční sportovní haly

Dalším zajímavým projednávaným bodem byl záměr prodeje pozemku, na kterém se ještě před pár lety nacházela točna tramvají na Dubině. Zájemce, basketbalový klub Sportovní basketbalová škola, z. s., má v plánu na tomto místě vybudovat halu pro trénink i pořádání zápasů. Zastupitelstvo se téměř jednoznačně shodlo, že sportovní infrastruktura je na Jihu nedostatečná. Zde ale shoda zastupitelů s představami rady končila. Zatímco vedení obvodu navrhovalo záměr prodeje podpořit, naši pirátští zastupitelé (kteří od počátku chtěli projednávaný bod stáhnout) spolu se skupinou dalších, včetně několika světlých koaličních výjimek, projevila ohledně plánovaného projektu obavy. Největší problém vidíme v tom, že se daná plocha pro tento záměr nehodí po stránce urbanistické ani dopravní. Dalším zásadním nedostatkem je také to, že celou záležitost nikdo nekonzultoval s obyvateli přilehlých bytových domů, které by tato výstavba významně ovlivnila. Ti se také o záměru dozvěděli na poslední chvíli a večer před zasedáním obdrželi zastupitelé petici s jejich nesouhlasným stanoviskem.

Nejasnosti panovaly také ve způsobu, jakým zájemce hodlá projekt financovat. Přestože byli zástupci klubu na jednání přítomni, nebyli schopni obhájit ani výrazně podhodnocenou výkupní cenu za pozemek samotný a na věrohodnosti projektu nepřidal ani fakt, že by měl být téměř celý zaplacen z nejrůznějších veřejných dotací a grantů, ale pro veřejnost by byl objekt přístupný jen minimálně. Pod tíhou těchto okolností couvla také rada, která si dokonce vyžádala přestávku, kde své původní souhlasné stanovisko změnila na záporné, což bylo následně i odsouhlaseno zastupitelstvem. Pro halu se tak bude hledat vhodnější místo. Podobné projekty na Jihu rádi uvítáme, nicméně musí být připraveny s rozvahou, tak, aby opravdu sloužily svému účelu, což je sportovní vyžití našich občanů, ne pouze proinvestování veřejných dotací. Zároveň jsme požadovali po vedení obvodu, aby více myslelo na to, kde a jak chce umísťovat stavby a prodávat pozemky, protože co se líbí radním, nemusí být vhodné z hlediska rozvoje obvodu nebo potřeb lokality. Upéct si něco za zády ostatních se nemusí vždy vyplatit.

Další Lidl na Dubině

Velkoobchodní a maloobchodní prodejny rostou na Jihu jako houby po dešti. V prostoru ulic Horní a B. Četyny, kde většinou stávají cirkusy a kolotoče, má společnost Lidl zájem postavit další prodejnu. My jsme s tímto záměrem nesouhlasili hlavně ze dvou důvodů.

Z hlediska dopravy jsme kritizovali vjezd a výjezd na parkoviště budoucího Lidlu, který by měl být hned na sjezdu z ulice Horní. Cesta je velice úzká a také nakloněná, takže přidání dalšího odbočovacího pruhu bude velice složité. Jsou zde velké obavy, aby tato úprava nezpůsobila citelné zpomalení dopravy. Taktéž je potřeba dohlédnout na správné postavení chodníků a přechodů pro chodce, aby nedocházelo k nebezpečnému přecházení frekventované cesty.

Taktéž jsme zmínili, že v lokalitě už se nachází dost maloobchodních prodejen a další zde není potřeba. Obvod by měl mít zmapované brownfieldy a nevyužitá území a ve strategickém plánu vymyšleno, jak s nimi pracovat. A priori nejsme proti zastavění tohoto území, ale mělo by to jít ruku v ruce s širším zvažováním toho, co obvod potřebuje. Současné vedení radnice neumí navíc pracovat s koncepcí podpory malých živnostníků a drobných podnikatelů.

Prodej pozemku naproti radnici

Vedení radnice v jízdě prodejů zásadních částí obecního majetku pokračovalo i při projednávání záměru na prodej pozemku naproti radnici pro developerské účely. Radní chtějí řešit neutěšený stav prostranství se sousoším prodejem pozemku za účelem výstavby administrativního centra. Chvályhodné je, že si alespoň k záměru prodeje přizvali Městský ateliér prostorového plánování (MAPPA), aby analyzoval území a nastavil podmínky prodeje v širším kontextu.

Bohužel z přístupu, jaký předvedla před zasedáním a v jeho průběhu vládnoucí koalice, je člověku trochu smutno. Přestože jsme se domáhali dokumentů již dlouhou dobu dopředu, tvrdili na radnici, že nic nemají, až to pomalu vypadá, že o prodeji rozhodovali bez přípravy. Což není pravda, např. analýzu MAPPA měli k dispozici už měsíce, jen ji odmítali vydat zastupitelům předem. Stejně jako stanoviska jednotlivých odborů. Arogantní přístup ke zbytku zastupitelstva se projevil už tím, že web seznamzpravy.cz vydal tiskovou zprávu radnice, kde se o plánovaném prodeji hovoří jako o hotové věci, což, jak dokazuje případ basketbalové haly, nemusí být vždy stoprocentní, dokud zastupitelé nezmáčknou hlasovací tlačítko.

Emoce na sociálních sítích vzbudilo prudké vyjádření místostarosty Dohnala o tom, že by nejraději zboural umělecké dílo Miloše Axmana s názvem Komunisté/Památník budování socialismu, ale že tedy zůstane, což vyvolalo debatu mezi odbornou veřejností a debata na mnoha místech ukázala, že v Ostravě chybí diskuze o nové roli či osudu uměleckých děl. Ideologická přestřelka některých kolegů nás nechala chladnými; politici by neměli komentovat uměleckou hodnotu či význam děl minulosti (i současnosti).

Na zasedání jsme připomínkovali hlavně nedotažený návrh usnesení a důvodovou zprávu k nim. Takto podané (a bohužel následně schválené) usnesení nedává radě obvodu i případným developerům mantinely ani vzájemnou ochranu. Hranice prodejů, definované požadavky obvodu, to vše musí být jasné dříve, než se začne vyjednávat s možnými investory. Podrobnější komentář k samotnému obsahu usnesení a důvodové zprávě najdete zde v samostatném článku.

Záměry, tvořené na Jihu, postrádají hlavně promyšlenost a vazbu na širší okolí. Nemyslí příliš na budoucnost a jsou postavené tak, aby rada obvodu měla co nejširší manipulační prostor, místo aby dostala od zastupitelstva jasné hranice, za které nemůže jít, už od prvního kroku, to jest od schválení záměru nějaký pozemek či budovu prodat. Zastupitelé se totiž o následných krocích nic nedozvídají, až jim za tři měsíce na dalším zasedání přistane na stole již hotová kupní smlouva a díky početnímu rozložení zastupitelstva už je minimální šance něco změnit.

Charitativní sbírka pro Provaznickou 27

Potěšilo nás, že obvod vyhlásil charitativní sbírku na podporu obyvatel postižených výbuchem v bytovém domě Provaznická 27. Rozdělení finančních prostředků jsme velmi rádi podpořili a vedení radnice děkujeme za tuto iniciativu.

Snaha prosadit on-line zasedání zastupitelstva

Od listopadu tlačíme na radu obvodu, aby se zasedání zastupitelstva mohlo uskutečnit on-line či hybridní formou, tj. aby zastupitelé, kteří patří do ohrožené skupiny či jsou v seniorském věku, nebyli ohroženi nákazou koronavirem, případně aby někdo ze zastupitelů covid-19 nezavlekl do své rodiny nebo zaměstnání. Ani tentokrát náš návrh neprošel. V rozvoji digitalizace úřadu se vedení stále drží hesla „dozadu vzad, dopředu ni krok.”

A na závěr…

V bodu Různé jsme pochválili zimní údržbu a dali doporučení pro lepší informovanost občanů, např. v podobě map, ze které by občané mohli jednoduše zjistit, která firma či organizace TSOJ či Ostravské městské lesy a zeleň má na starost zimní údržbu chodníků v místě jejich bydliště.

Zároveň jsme požádali o veškeré dokumenty k plánovaným záměrům prodeje pozemku na ulici Středoškolské a hřiště u akvaparku soukromým developerům. S prodejem obecního majetku developerům máme problém, protože máme stále před očima mnoho nepovedených privatizací z časů vlády převážně ČSSD a ODS.

Rovněž jsme si vyžádali aktuální dokumenty ke Sportovnímu centru Dubina.

Zkritizovali jsme přípravu strategického plánu, o němž – i podle podoby dnešního průběhu zasedání, které ukázalo, jak naprosto nekoncepční a povrchní je zacházení vedení radnice s tak citlivým organismem, jakým městský rozvoj a jeho majetek bezesporu je – máme prostě pochyby, že bude víc než rozpracovaným programovým prohlášením koalice. Že nemá jít o dokument, který by zohledňoval primárně veřejné, ale hlavně politické zájmy, prosazuje hlavně ODS od počátku svého působení v koaliční radě. Dosavadnímu vývoji strategického plánu se budeme věnovat ve zvláštním článku.

Záznam

Celý záznam zastupitelstva můžete zhlédnout na YouTube kanálu našeho obvodu.

12. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, dne 11. 03. 2021.