Technopárty u sousoší Komunistů. Provokace, akce pro mladé nebo echo investorům? Možná ani jedno

Místostarosta Radim Ivan rozjel před zářijovým zasedáním zastupitelstva velkou kampaň na podporu svého nápadu realizace technopárty. Jak sliboval, tak se i stalo, byť kvůli počasí se akce posouvala z poloviny září do prodlouženého víkendu na jeho konci. Jeho optikou je vše naprosto v pořádku. Co je však ještě ok a co ne?

Samotný nápad na medializaci a propagaci záměru prodeje pozemku formou happeningu či kulturní akce není špatný, naopak to zní jako zajímavý způsob pobídky investorům, kteří se třeba orientují na veletrhy, osobní prezentace a jiné způsoby získávání přehledu o možných příležitostech. Stejně jako snaha přitáhnout mladé lidi. Ale všechno se to od začátku děje tak nějak nahodile, neřízeně, jako momentální hnutí mysli.

Předně jsme jako Piráti už v minulém volebním období navrhovali, aby se zmapovaly nevyužívané proluky, brownfieldy a prostory na Jihu a vymyslel se proces, jak s tím naložit. Mohla to být celá koncepce jako součást rozvojového procesu. Nicméně, tomu se v zásadě ODS na Jihu vysmála (paradoxně ta strana, která se nyní prostřednictvím Radima Ivana snaží o nějakou pobídku a lije do toho peníze). Aktuální věc je totiž výkřikem do tmy. Při schvalování rozpočtu v prosinci a ani na žádném zasedání komise ‒ ať už té pro strategický rozvoj a investice, tak té pro kulturu a školství, nebylo diskutováno, jak k této problematice prezentace prodejů s pomocí kultury přistoupit. Je to záležitost rozkročená napříč oblastmi a všude ticho po pěšině. Takže nejdřív by dávalo smysl nastavit strategii, nějaký plán, alokovat finanční prostředky, zvolit formáty pro realizaci a pak na tom pracovat. Tady byl nápad, do rozpočtu se alokovalo 350 000 Kč a spustila se jízda. Ale nikde nebylo uváděno, jak bude tato „kampaň“ vyhodnocena, jaké jsou indikátory, co se bude dít dále s výstupy apod. Všechno toto se tvořilo za pochodu.

Po samotné akci Radim Ivan s vyhodnocením přišel. Na komisi pro strategické rozvoj a na zastupitelstvu citoval nahodilé odpovědi z anonymních dotazníků, co tady lidem chybí nebo jak vnímají Jih. Na základě technopárty projevil údajně zájem jeden investor. Akce podobného charakteru chce opakovat. Domníváme se, že pokud má mít Jih relevantní výstupy, měla by k tomu být předem promyšlena strategie sběru těchto dat. I proto, ať se za veřejné peníze nedělají věci nahodile. V soukromé sféře by si tohle nikdo nedovolil a je paradoxní, že ODS na Jihu dělá přesný opak.

Druhý, v této chvíli asi mnohem těžší kámen, je způsob financování, rozdělení zodpovědností a kompetencí. Vedoucí odboru kultury a vztahů s veřejností na zastupitelstvu v září pronesla, že akci pořádá obvod jako happening za výše zmíněným účelem. Takto to v zásadě komunikoval od začátku i Radim Ivan. Na sítích se dočteme, že akci s obvodem spolupořádá We hype techno – z veřejných zdrojů je pro člověka mimo tuto komunitu téměř nedohledatelné, kdo za akcí stojí, což je s ohledem na užití veřejných financí trochu problematické. No a na zastupitelstvu – o hodinu později tvrdila radnice ústy místostarosty, že akci pořádají DJs, z nichž jeden bydlí poblíž lokality.

Tyto tři výroky jsou ale důležité. Pokud přistoupíme na tezi, že akci pořádala radnice, měla zvolit formu kompletní objednávky či smlouvy na zajištění akce na základě cenové nabídky a vzájemné dohody, komu přijde vstupné, případně kompletně vše realizovat sama. Ale v tom případě včetně výběru vstupného, který by sanoval větší náklady. Nebo měla akci zorganizovat naše příspěvkovka KZOJ. Tak jak to bylo nastaveno, byl pořadatelem obvod a nesl za vše zodpovědnost. Nic z toho se nestalo.

Pokud je to spolupráce, mohly spolu dvě strany uzavřít smlouvu o spolupráci nebo nějakou dohodu (konkrétní znění by měli říct spíš právníci), kde se nejen vyřeší finanční stránka věci, ale i vzájemná práva a povinnosti. To se nestalo.

Kdyby byla pořadatelem nějaká fyzická osoba, spolek nebo společnost, tak jsou dvě cesty, jak jim alokovat finanční prostředky – finanční dar nebo dotace. Finanční dar do 20 000 Kč schvaluje ještě do konce roku rada obvodu – to se nestalo. Nad 20 000 Kč zastupitelstvo – nic jsme neschvalovali. A ani rada obvodu.

Pak jsou zde dotace. V řádných dotacích návrh nebyl, na mimořádné dotace nemá Jih alokované finance i když po tom už druhé volební období voláme a pořád nic. Shodou okolností jsme dotace opět probírali na posledním zastupitelstvu v červnu. Takže dotace dána nebyla.

Teď jsme si vyjmenovali způsoby, jakým způsobem je realizace takové akce transparentně financovatelná. A jak to proběhlo na Jihu?

Jih se domluvil s pořadatelem podobných akcí, co shodou okolností bydlí na Jihu že by rád něco realizoval – pro mladé, pro přilákání investorů… a nelze si určitě nevšimnout, že pro svou vlastní mediální prezentaci. Důvodem je, že ten pozemek nikdo nechce a koalice ho taky nechce a zároveň potřebujeme přitáhnout mladé. Zjednodušeně asi takto

„Hele, plácneme si na to. Udělejte nám techno akci, zaplatíme vám, co bude třeba, do výše 350 000 Kč. Zisk si nechte. My vyřídíme zábor, úklid před a po akci, zaplatíme z naší strany část propagace a dejte mi X volňásků.“

Aby to bylo jednodušší a radnice se vyhnula papírování, tak se finanční objem rozpustil do řady dílčích objednávek různým subjektům (pokud by to byly dílčí objednávky jednomu dvěma stejným, tak je to stejně špatně). Spolu s tím se ale rozpustila i zodpovědnost za akci; prostě je to jedno velké „per huba“. Což prostě může fungovat v soukromé sféře, ale nemělo by se takto nakládat s veřejnými financemi a je docela možné, že kdyby se na to podíval audit, tak by našel rozpor např. se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

A co se týče typu hudby, stylu apod. – bohužel, ve strategickém plánu pro Jih chybí nějaké lepší zhodnocení toho, co Jih potřebuje, jak postupovat, kde začít a je otázkou, zda zrovna techno uprostřed zástavby po tak dlouhou dobu za takovou cenu je tím pravým, čím začít cílení na mladé publikum. Jako Piráti jsme otevření všem hudebním stylům, uvažujeme však v kontextu zvyklostí, lokality, potřebnosti, přínosu apod. Náš obvod má v oblasti kultury více restů a i zde by bylo vhodnější si spíš nastavit nějaké směřování, než jen a prostě „zkoušet“ za takové peníze. Nebo klidně – ale alokujme si předem v rozpočtu částku, která na experimenty půjde a s tou pak během roku pracujme. Není pak fér, že spolek přátel rodičů školy musí vypisovat žádost o dotaci a dostane na rok 10 000 Kč nebo si naše KZOJ musí dělat spoustu věcí svépomocí a tady se netransparentně „vysolí“ 350 000 Kč.

Tento náš apel má v zásadě tři části, které omíláme pořád dokolečka a i tohle je – nyní trochu obšírněji – i myšlenkou našeho vyjádření:

  • promyšlené a strategické plánování,
  • hospodárné a transparentní nakládání s finančnímu zdroji,
  • férové a rovné podmínky pro všechny.

A taky, aby se do debaty více zapojovaly komise, které jsou poradními orgány rady obvodu (od toho si je rada zřizuje).