Náš program pro Jih – Komunální volby 2022

Ostrava Jih jako příjemné místo pro plnohodnotný život, řízený ve spolupráci s občany a odborníky, využívající svůj potenciál, to je program Pirátů pro náš obvod.

Strategické řízení obvodu

Městský obvod potřebuje „jízdní řád“, kterým se bude řídit v následujících letech. Máme strategický plán, který však kvalitativně potřebuje posunout a hlavně se musí naplňovat. Stále nám chybí cesty ke krátkodobým cílům a dlouhodobě nastavené financování. Právě finance a správné nakládání s nimi umožní realizovat investice v dlouhodobém horizontu; dobře plánované úvěry či zakládání fondů pro výkup pozemků či nemovitostí a hledání dalších cest k získání finančních prostředků je receptem na plnění plánů v delším časovém horizontu. Chceme pokračovat rovněž ve funkčním čerpání dotací.

Chceme zpracovat koncepci dopravy, která nám ukáže veškeré problémy v obvodu, nejen ty spojené s parkováním. Zveřejníme strategické plány rozvoje zeleně, aby byla informována i veřejnost.

Pasportizace místních komunikací bude rovněž i v online podobě a s jasným plánem oprav chodníků. Zrealizujeme ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování analýzu volných a nevyužívaných ploch a budeme řešit jejich další využití.

Zlepšíme projektové řízení, aby se projekty vyvíjely komplexně.

Doprava a běžná údržba obvodu

Na kole bez bariér

Městská cyklistika je žhavým tématem posledních let. Jih je velký a cyklostezky stále nedostačují. Chceme řešit s městem a Městským ateliérem prostorového plánování investice tak, aby cyklotrasy měly smysl, vedly správným směrem, navazovaly a aby cestování do centra, Poruby či na Slezskou Ostravu patřilo k bezpečnému způsobu dopravy. Budeme preferovat samostatnou infrastrukturu pro kola. Zasadíme se o vybudování pěší a cyklistické lávky přes řeku Ostravici v místě vyvěrání solanky a vytvoříme další propojení s již stávající páteřní cyklostezkou na druhé straně břehu řeky. Zároveň budeme hledat cesty, jak tímto způsobem dopravy lépe propojit Jih a Slezskou Ostravu. Místo častého sesedání z kola upřednostňujeme rychlou a efektivní cestu k cíli.

Chceme v obvodu větší podporu sdílených kol. Budeme věnovat větší péči o stanoviště, zasadíme se o lepší návaznost na MHD a další návazné kroky.

Zaparkuji chytře pomocí senzorů

Vytvoříme mobilní aplikaci, která vás jednoduchým způsobem dovede na volné parkovací místo. Nebudete muset minuty projíždět sídlištěm a hledat volnou parkovací plochu. Sběrem a vyhodnocením dat zjistíme, které místo je pro tento pilotní projekt nejvhodnější a poté jej rozšíříme i do dalších lokalit. Data nám také mohou pomoci s dalšími úpravami parkování podle chování provozovatelů aut.

Chceme četnější spoje MHD na Jihu

Budeme partnerem dopravního podniku a ohlídáme změny jízdního řádu, aby se myslelo na potřeby našeho obvodu. Chceme pracovat na dopravní obslužnosti Jihu tak, aby už nenastaly situace jako bylo omezení linek tramvají č. 7, 17, 3 nebo 11. Chceme také zvýšit četnost některých spojů, např. linky 78. Podporujeme navýšení bezbariérové dopravy. Máme zde totiž mnoho seniorů, rodičů s malými dětmi a osoby s omezenou pohyblivostí. Samozřejmostí je podpora klimatizovaných tramvají. Cestování z obvodu po Ostravě MHD musí být maximálně pohodlné a rychlé.

Dopravní uzly nemají být zamotané

Naším dlouhodobým cílem je propojení ulice Moravské. Objíždění kolem pneuservisu patří k nejbizarnějším situacím v obvodu. Také chceme dotáhnout do zdárného konce rekonstrukci ulice Podhájí, která je nutnou spojnicí mezi Bělským lesem a Dubinou. Odstraníme plot u Penny marketu na Dubině a najdeme dopravní řešení, které situaci v dané lokalitě zlepší a umožní bezpečný pohyb chodců i cyklistů. Rovněž budeme s dalšími aktéry řešit kolabující dopravní situaci při akcích odehrávajících se na Městském stadionu Ostrava či v Ostravar aréně. Zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce.

Koordinace stavebních prací

Pečlivým plánováním a koordinací se správci inženýrských sítí zajistíme, aby se nestalo, že opravíme chodník a za dva měsíce jej bude nutné rozkopat kvůli plánované opravě potrubí nebo jiné sítě. Dostaneme síťaře k jednomu stolu!

Kultura

Chceme podporovat pestrou škálu kulturních aktivit a akcí pro všechny věkové kategorie. Připravíme a v dlouhodobém horizontu zajistíme technickou podporu míst ve veřejném prostoru pro pořádání kulturních a jiných akcí. Nemáme jen náměstí, ale spoustu zajímavých lokalit, které si zaslouží pozornost. Tu také zaměříme na místní umělce – kapely, výtvarníky, fotografy a budeme je podporovat a spojovat do umělecké komunity obvodu. Zasadíme se o setrvalý rozvoj naší organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih a připravíme podmínky, aby byla kulturním lídrem Ostravy-Jihu. Budeme hledat prostor a zároveň spolupráci v soukromém sektoru, aby na Jihu vznikly podniky, které dosud chybí – tj. podniky ve stylu Dock a Etáž. Na náměstí Ostrava-Jih založíme oficiální Galerii pod střechou, kde se budou potkávat různé typy výstav a umění.

Veřejný prostor má být kulturní, proto vytvoříme koncepci Péče o umělecká díla a v rámci investic budeme mít na paměti zkrášlení veřejného prostoru novými díly.

Začínající tvůrce chceme podpořit v hledání vhodných prostor pro zkušebny a ateliéry. Podpoříme pouliční umění (koncerty i divadla).

Veřejné služby – zdravotnictví, prevence kriminality a bezpečnost, sociální oblast

Bydlení

Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu. Byty, u kterých to bude možné, proměníme v bezbariérové bydlení, aby v nich mohli bez obav bydlet i senioři a hendikepovaní.

Zavedeme mechanismy, které zajistí kvalitní kontrolu rekonstrukci bytů a další oprav, abychom nepřebírali fušerskou práci.

Pro nejohroženější skupiny obyvatel pro překonání těžkých životních situací zajistíme dostupné bydlení ve vyhrazených bytech. Ze strany obvodu uděláme maximum pro to, abychom zde přivedli nové zubaře, lékaře, učitele a další potřebné profese formou nabídky bydlení v obecních bytech.

Sociální oblast a zdravotnictví

Rozšíříme službu Senior expres

Chceme snížit věkovou hranici seniorů ze 77 na 70 let a zavést službu také pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. K výhodám městského života patří i dobrý přístup k veřejné dopravě, který se ale netýká všech seniorů a všech držitelů průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem). Služba zmenší jejich závislost na lidech z okolí, umožní jim vést aktivnější život a pohybovat se po městě i za nepříznivého počasí. Větší mobilita, možnost pěstovat bohatší sociální kontakty a vyřídit si své záležitosti sám se pozitivně promítnou do psychické stability a pohody klientů.

Nabídka vhodných prostor prioritně pro poskytovatele sociálních služeb

Ostrava-Jih je nejlidnatějším obvodem Ostravy, jedná se převážně o rezidenční zástavbu a podpora poskytovatelů sociálních služeb je pro náš obvod nesmírně potřebná. Nabídka sociálních služeb na Jihu je dobrá, služby mají zájem u nás působit, ale často se potýkají s nedostatečnými prostorami, které jim neumožňují rozvoj a navýšení kapacity klientů. Chceme tedy, aby v případě, když se obvod rozhodne pronajmout nebo prodat nebytový prostor, či pozemek, aby byl tento nejprve nabídnut sociálním službám působícím v obvodě.

Zlepšení informovanosti o nabídce sociálních služeb

Na webových stránkách našeho obvodu poskytneme přehledné a průběžně aktualizované informace o sociálních službách, které v našem obvodě působí, o jejich nabídce služeb a kontaktní informace. Tyto informace bude schopno poskytnout i Informační centrum Ostrava-Jih.

Podpora produktů a služeb nabízených sociálními službami

Řada organizací poskytujících sociální služby v našem obvodě poskytuje prostřednictvím svých klientů různé služby, či vyrábí výrobky. Chceme tyto služby a produkty propagovat a podporovat, ať už bezplatným prostorem k jejich prezentaci a prodeji na akcích pořádaných naším městským obvodem (vánoční a jiné trhy atd.), nebo vlastním nákupem např. cateringu a drobných dárků pro akce pořádané městským obvodem.

Zavedení pozice sociálního koordinátora

Sociální koordinátor by měl aktivně komunikovat se sociálními službami působícími v našem obvodě a být styčnou osobou pro tyto organizace. Bude zodpovědný za aktualizaci seznamu sociálních služeb a jejich nabídky na webových stránkách obvodu, zajistí jejich propagaci na sociálních sítích a médiích městského obvodu, bude shromažďovat potřeby sociálních služeb a zpětnou vazbu na jejich práci. Tyto informace pak bude pravidelně předkládat Sociální komisi rady pro jejich vyhodnocení a následná doporučení radě městského obvodu. Bude také na našich webových stránkách, sociálních sítích a Jižních listech informovat o různých typech příspěvků, kdo na ně má nárok a kde občané získají pomoc s jejich vyřízením.

Zvýšíme finanční stabilitu sociálních služeb

Zavedeme víceletý dotační program pro sociální služby, který jim zvýší finanční stabilitu.

Stárnutí obyvatelstva

I když si to možná nechceme přiznat, náš obvod pomalu stárne. Proto podporujeme výstavbu domů s pečovatelskou službou. Našim cílem je ulehčit život v domácím prostředí většímu množství seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby, ale nevyžadují komplexní péči. Chceme jim umožnit vést samostatný život ve vhodných podmínkách. Chceme také podporovat sociální služby, které našim seniorům umožní vést co nejdéle plnohodnotný život ve svém domácím prostředí.

Bezbariérovost

Lepší přístup pro všechny! I dva malé schody mohou být pro lidi obrovský problém a některé bariéry jim úplně zamezí ve vstupu do budovy. Netýká se to jen vozíčkářů, ale taky maminek s kočárkem, seniorů, zrakově postižených i lidí po úrazech. Nemusí jít přitom o úraz závažný a dlouhodobý, v podobné situaci se může ocitnout i jinak pohyblivý člověk se zlomenou nohou. Proto chceme všem tyto situace usnadnit a v našem obvodu budeme prosazovat co nejvíce bezbariérových přístupů a míst. Mimo ulehčení mobility to také povede k samostatnosti a k tolik potřebné integraci znevýhodněných osob. Proto budeme aktivně spolupracovat s organizacemi, které provádějí mapování přístupností objektů, zastávek atd. pro hendikepované osoby, tyto informace budou vkládány do již existující mapy přístupnosti na mapovém portálu Statutárního města Ostrava a budeme z nich vycházet pro zlepšení situace s bezbariérovosti našeho obvodu.

Zmapování potřebnosti sociálních služeb na Jihu

Provedeme mapování potřebnosti sociálních služeb na Jihu, tak abychom mohli kvalitně a efektivně plánovat jejich rozvoj a podporu v rámci strategického plánu našeho obvodu.

Zdravotnictví

Chceme zlepšit infrastrukturu zdravotnických služeb – lékařů, lékáren a jiných zdravotnických zařízení, např. vykupováním nebytových prostor, jejich úpravu a nabízet je nedostatkovým profesím. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro výstavbu nové polikliniky a nabízet prostor investorům.

Rodinná politika

Navážeme úzkou spolupráci s magistrátem města v rodinné politice a jeho programu Fajnova rodina.

Bezpečnost a prevence kriminality

V oblasti bezpečnosti obvodu se zaměříme zejména na oblast prevence, neboť ta je dlouhodobě účinnější a levnější než řešení již nastalých problémů. Se zapojením odborníků na sociální práci a pracovníků charitativních organizací se zaměříme na činnost s rizikovými a zranitelnými skupinami obyvatel našeho obvodu, čímž zamezíme vzniku a rozšiřování negativních sociálních jevů.

Zneužívání návykových látek a související patologické jevy chceme řešit jak důkladnou preventivní prací s žáky ve školách, tak i podporou terénní práce v zasažených lokalitách. Stejně tak chceme i úzkou spoluprací s Městskou policií Ostrava, Policií České republiky. a organizacemi, které se zabývají prevencí a léčbou drogově závislých.

Zaměříme se na prevenci domácího násilí a zároveň budeme aktivně pomáhat jeho obětem. Prověříme způsoby, jakými by městský obvod mohl převzít kontrolu nad problematickými ubytovnami, a také se pokusíme zabránit vzniku nových ubytoven na našem území. Zároveň změníme systém sociálního bydlení v duchu filozofe HOUSING FIRST tak, aby ubytovny nebyly posledním a jediným řešením bytové situace sociálně zranitelných obyvatel a ti měli lepší šanci na důstojné životní podmínky a začlenění do společnosti.

Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytneme kvalitní volnočasové vyžití prostřednictvím dotovaných kroužků, sportovního vyžití a obdobných aktivit.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, městem a dalšími partnery prověříme a kapacity civilní ochrany pro obyvatele našeho obvodu.

Otevřené město

Komunikace a spolupráce s občany je pro nás prioritou. Budeme pravidelně a transparentně informovat o tom, co se na Jihu děje např.: o rozsáhlých investicích, velkých prodejích či plánovaných stavbách. Chceme být s občany partnery. Váš názor nás zajímá. 

Všechny významné investice budeme veřejně projednávat s obyvateli. Vaše návrhy a názory jsou důležité a při realizaci investic budou zohledňovány. 

Budeme pokračovat v elektronizaci úřadu. Všechny poplatky, u kterých to bude možné, umožníme, aby šly provádět online. Budeme pracovat na využití Portálu občana. Zavedeme rozklikávací rozpočet až na fakturu a sjednotíme informace v účetnictví, aby nám nebyl každoročně vyčítán nesoulad v auditních zprávách.

Tam, kde to bude možné, budeme preferovat digitální stavební deník, do kterého budou moci nahlížet občané. Budeme transparentní ve všech krocích, které provádíme.

Uděláme interaktivní mapu s přehledem plánovaných investic, kde budou dostupné i jejich dokumentace. Vytvoříme také mapu, kde naleznete, kdo za jaký chodník či trávník při celoroční údržbě odpovídá, včetně rychlého kontaktu na odpovědnou osobu. Zpřístupníme nejrůznější data, jako jsou například databáze majetku a jejího stavu veřejnosti.

Připojíme se k Místní Agendě 21, což je nástroj pro strategické plánování a pro zapojování obyvatel. Budeme skrze MA21 společně s občany podporovat udržitelný rozvoj obvodu. Participativní rozpočet zapracujeme do strategického plánování tak, aby se stal součástí rozvoje obvodu.

Budeme podporovat dobré sousedské vztahy a komunitní život na sídlištích pořádáním akcí ve vnitroblocích. Pomůžeme vám uspořádat vlastní akce; pomůžeme radou, pokud to bude možné, tak zapůjčením mobiliáře i propagací.

Budeme pokračovat v dotační podpoře obyvatel na vybudování předzahrádek na obecních pozemcích.

Přesuneme Vánoce i k vám na sídliště, abychom posilovali sousedskou pospolitost a vytvořili prostor pro vánoční aktivity obyvatel a škol. 

Uděláme společně s občany plán na revitalizaci celých sídlištích bloků v jednotlivých částech našeho obvodu. Zabývat se budeme městským mobiliářem, jako jsou lavičky koše, ale i zelení, chodníky či parkováním. Nezapomeneme ani na dětská hřiště a místa ke sportu. Chceme jasné a dlouhodobé plánování.

Radnice nemusí být místo, kam občané chodí jen něco vyřizovat. Budeme podporovat poradenskou činnost radnice v nejrůznějších životních situacích. Nejste na vše sami. Využijeme také naplno zastupitelský sál na radnici. I pro vás tato vybavená místnost může sloužit. Vítáme vaše nejrůznější přednášky, školení či workshopy pro veřejnost.

Budeme podporovat lokální firmy pořádáním školení, jak na veřejné zakázky. Chceme zvýšit počet lokálních firem pracující s obvodem. Ukážeme vám jak na to!

Veřejný prostor a územní rozvoj

Využijeme data Městského ateliéru prostorového plánování (MAPPA) a budeme pracovat s mapou zastavitelných ploch a poté definovat, jak s nimi nakládat i ohledem na strategický plán. Stěžejním orgánem pro veškeré investice obvodu bude hrát MAPPA. Budeme vždy dbát na to, aby se akceptoval odborný názor a doporučení. Zásadní prodeje pozemků a nemovitostí budou tedy s ním konzultovány. Budeme s investory diskutovat potřeby obvodu.

Budeme dohlížet na regulaci reklamního smogu a budeme podporovat podnikatele dotacemi na zlepšení vizuálu provozoven. Při rekonstrukcích a nových stavbách budeme preferovat architektonické a výtvarné soutěže, např. mezi lokalitou Kotvy a kostelem sv. Ducha.

Budeme jednat s majitelem Bytprůmu na Výškovické ulici o odkupu nemovitosti. Dnes je to hnízdo kriminality. V dalším kroku nabídneme pozemek potenciálnímu investorovi. Vzniká zde Městečko bezpečí, které bude hlavně dětem vysvětlovat činnost bezpečnostních složek a nechceme, aby byly ohroženy přítomností takového nebezpečného místa.

Obnovíme vodní prvky tam, kde to bude možné a nezapomeneme na jejich umístění či zavádění při rekonstrukcích veřejných prostranství.

Školství

Podporujeme kontinuitu vedení škol na základě dlouhodobých výsledků a plnění strategické vize rozvoje školy. U nových výběrových řízení prosazujeme transparentní a apolitický výběr ředitelů škol tak, aby školy vedli pedagogičtí lídři, pod jejichž vedením školy připraví naše děti na budoucí život.

Budeme iniciovat spolupráci rodičů, učitelů a samosprávy v rámci školských rad. Budeme podporovat aktivní rodiče, kteří mají zájem o činnost ve školských radách. Budeme jim aktivně naslouchat a hledat s nimi prostor pro další zlepšení vzdělávání v našem obvodě.

Podpoříme školní poradenská pracoviště tak, aby na našich školách mohli v co největší míře pracovat školní psychologové, speciální a sociální pedagogové a dostatek asistentů pedagogů. Zároveň budeme dále rozvíjet systém kariérového poradenství na našich základních školách.

Budeme pracovat na další podpoře nadaných dětí, zároveň budeme hledat prostředky na další podporu dětem ze sociálně slabých rodin. Rádi bychom rozšířili nabídku vzdělávání v našem obvodu také o alternativní formy vzdělávání.

Půjdeme cestou digitalizace a snížení administrativy. Ve spolupráci s odborem školství a kultury se pokusíme ředitelům a školám usnadnit běžnou administrativu. Zasadíme se o méně papírování tak, aby se školy místo administrativy mohly věnovat kvalitě výuky.

Jsme pro integraci a adaptaci dětí příchozích z válečného konfliktu na Ukrajině do běžných tříd. Kapacity škol i potřeby pedagogických pracovníků však musí být nastaveny tak, aby jejich příchod neměl negativní dopad na české děti.

Budeme dále podporovat investice do oprav všech budov mateřských a základních škol v našem obvodě.

Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy budeme pracovat na dalším zkvalitnění přípravy jídel ve školních jídelnách.

Rádi bychom také rozšířili nabídku vzdělávání pro dospělé v našem obvodu o osvětové a tematické přednášky.

Volný čas a sport

Ostrava-Jih jako největší obvod si zaslouží svůj bazén. Zaměříme se na jeho výstavbu.

Podporujeme kluby bez diskriminace na základě druhu sportu, pohlaví sportovců či oblíbenosti jednotlivých disciplín, ať jsou malé či velké. S námi budou mít všichni rovné šance. Dotáhneme rekonstrukci Sportovní haly na Dubině.

Podporujeme projekt otevřená hřiště, aby školní sportoviště byla využívána veřejností.

Budeme rozvíjet síť veřejných sportovišť tam, kde chybí, na základě jasného plánu, ne známostí a lobbingu.

Preferujeme výstavbu sportovišť u škol.

Zaměříme se také na rekonstrukci školních hřišť, aby odpovídaly potřebám žáků i veřejnosti.

Podporujeme vznik workoutů a venkovních sportovišť, pumptracků a bikrosových tras, aby bylo sportování dostupné všem. Příkladem je např. pumptracková dráha na Dubině nebo rozvoj skateparku ve Výškovicích. Sportování dětí je pro nás důležité a zapojíme do zábavného pohybu i děti, které běžně nesportují, a to například v projektu Ostravské sportovní hry.

Budeme podporovat sport seniorů, handicapovaných i amatérský sport.

Vytvoříme interaktivní mapu sportovišť a hřišť na Jihu včetně informací o přístupnosti a zaměření.

Podnikání

Budeme realizovat plán pronájmů nebytových prostor dle lokality a potřebnosti, předem stanovovat pravidelně kritéria výběru, více propagovat prostory k pronájmu, nejen na úřední desce.

Místní podnikatele se budou moci zaregistrovat na speciálním webu s možností oborového třídění, vyhledáváním a hodnocením zákazníků, který bude aktivně propagován. Podpoříme tak z iniciativy obvodu možnosti prezentace lokálních obchodníků.

Podpoříme místní podnikatele a obchodníky různými akcemi a také při tvorbě produktů a služeb, které budou kvalitní alternativou k těm, nabízených nadnárodními řetězci. Občanům tím dáme příležitost projevit svůj lokální patriotismus při rozhodování, kde nakoupit.

Našim cílem je propojit podnikatele se zákazníky i na jiné bázi než jen na té komerční, prostě vzájemná podpora mezi sousedy dokáže udělat divy nejen v popularitě místního podnikání, ale následně i při lokální zaměstnanosti a tedy povede ke spokojenosti všech.

Podporu podnikání chceme realizovat také formou vzdělávacích seminářů ohledně marketingu, daní a dalších oblastí podnikání.

Změníme charakter Slezského rynku a budeme pořádat akce, které podpoří místní podnikatele. Lokální podnikání podpoříme rovněž odběrem dárkových předmětů, např. pro akce vítání občánků nebo významná životní jubilea.

Životní prostředí

Chceme na Jihu volně dýchat

Průmyslová zóna v Hrabové možná nabízí pracovní místa, zároveň se zde však nacházejí podniky, které generují svou výrobou zápach. Budeme tlačit na magistrát a kraj, aby se danou věcí zabýval a zároveň budeme ve Sněmovně přes naše zástupce řešit legislativní změny a metodiky, které umožní zápach postihovat. U nově vznikajících zón budeme chtít jednat s majiteli či potenciálními kupci o tom, aby zde stály primárně sklady a administrativa, nikoliv výroba, která by hrozila zápachem. Zároveň chceme intenzivně řešit např. dopravní napojení MHD, cyklostezkami i autem.

Halda Hrabůvka jako místo pro relaxaci

Vyzdvihneme uhlím potlačenou důlní vodu, kterou dnes bezúčelně vyléváme do řeky Ostravice. Voda má celoroční teplotu 26 stupňů Celsia a dá se využití například k vybudování rekreačních venkovních lázní či arboreta, vytápění nebo zimní údržbě, a to díky vysoké slanosti vody. Dokázali bychom si představit takové lázně na Haldě Hrabůvka.

Chceme vstoupit do jednání s majiteli pozemků a s dalšími aktéry a využít toto naše podzemní ostravské moře pro dobrou věc.

Šetrný přístup k městské zeleni

Vždy budeme hledat cesty, jak se lépe starat o naši zeleň. Prioritou je pro nás obecně rozvoj organizace Technické služby, kam je potřeba více investovat peníze a shánět odborníky, aby se tato organizace zvládla starat o co nejvíce míst v obvodu a zastala mnoho odborných činností. Např. i o zeleň, kdy kosení a zálivky patří mezi často diskutovaná témata. Podporujeme vznik komunitních kompostérů, květinových louček, důkladnější pasportizaci zeleně, budeme klást důraz na zadržování vody. Sucho je a bude stále problém. Zasadíme se také o šetrné sečení trávy s ohledem na hmyz a včelstvo ve městě.

Budeme podporovat podrobnější dozor dendrologů na stav stromů.

Budeme podporovat osazení alejí a květinových záhonů, tam kde to bude možné. Budeme dostávat inženýrské sítě mimo zelené plochy, abychom při jejich rekonstrukci nezasahovali do zeleně.